Dupixent, behandling med

Dupixent bruges til at behandle svær kronisk atopisk eksem.

Hvad er Dupixent?

Dupixent er et biologisk lægemiddel til behandling af svær atopisk eksem.

Hvem behandles med Dupixent?

Patienter med svær kronisk atopisk eksem, hvor behandling med andre lægemidler er utilstrækkelig eller giver anledning til uacceptable bivirkninger. Medicinrådet har fastlagt reglerne for, hvem der kan tilbydes Dupixent.

Hvordan virker Dupixent?

Dupixent er et kunstigt fremstillet antistof rettet mod signalstofferne interleukin-4- og interleukin-13. Disse signalstoffer er centrale for atopisk eksem. Dupixent hæmmer specifikt effekten af disse to signalstoffer og har derved en gavnlig effekt på eksemaktiviteten i huden.

Hvordan foregår behandlingen?

Dupixent gives hver 2. uge som en indsprøjtning ind i fedtvævet i underhuden, enten på maven eller på låret, dog ikke mindre end 5 cm fra navlen.

Første gang man får medicinen gives en dobbeltdosis på 600 mg (= 2 indsprøjtninger) og herefter gives en dosis på 300 mg hver anden uge (1 indsprøjtning).

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme allergiske reaktioner på Dupixent. Man skal derfor, i forbindelse med den første behandling, være til observation i afdelingen i en time efter medicinen er givet.

Hvis man tåler behandlingen, vil man blive oplært i selv at foretage behandlingen hjemme. Er det ikke muligt, kan behandlingen gives via hjemmesygeplejerske eller i Hudsygdomme, klinik 1.

Det anbefales at skifte indsprøjtningssted for hver indsprøjtning. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget, har blå mærker eller ar. Har du glemt en indsprøjtning, skal den tages hurtigst muligt.

Før opstart af behandlingen

Før opstart tages en blodprøve i forbindelse med din lægekonsultation. Lægen vil informere dig mundtligt og skriftligt om Dupixent, samt de forholdsregler der er i forbindelse med behandlingen.

Opbevaring af Dupixent

Dupixent skal opbevares mellem 2 og 8 grader (køleskabs temperatur).

I forbindelse med kontrolkonsultationer skal du medbringe en køletaske med køleelementer, som du har fået udleveret ved 1. besøg.

Medicinen kan således udleveres og opbevares korrekt i forbindelse med transport hjem fra afdelingen.

Medicinen skal altid afhentes personligt.

Kontrol under behandlingen

Du vil regelmæssigt skulle møde til konsultation i afdelingen. Her vil du få udleveret Dupixent til fortsat brug derhjemme.

Vigtigt i forbindelse med opstart af Dupixent behandling

Ved behandling med Dupixent i eget hjem, skal du være opmærksom på, at du ikke må være alene hjemme, når du tager din Dupixent sprøjte.

Hvis du har udenlandsk rejseaktivitet de første 6 måneder efter opstart af Dupixent, skal du søge forhåndsgodkendelse fra dit forsikringsselskab.

Behandling med Dupixent kan måske medføre en øget risiko for parasitære(orme-) infektioner. Hvis du tidligere har opholdt dig i tropiske eller subtropiske egne eller har planlagt en rejse til områder med dette, bedes du drøfte det med lægen. Hvis du har en ormeinfektion, skal den behandles inden du starter på Dupixent.

Graviditet og amning

Du må ikke få Dupixent, hvis du er gravid eller ammer. Såfremt du ønsker at blive gravid, bør det tidligst ske 10-12 uger efter ophør af Dupixent behandling.

Behandling af samtidig astma

Hvis du samtidig lider af astma, oplever nogle en bedring af astmasymptomerne på Dupixent behandling. Det er meget vigtigt, at du kun ændrer din astmamedicin efter aftale med den læge, der styrer denne behandling.

Hvor hurtigt virker Dupixent?

Behandlingen virker i løbet af 12-16 uger. Mange vil dog mærke en bedring allerede få uger efter opstart af behandlingen.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Det er vigtigt, at du læser indlægssedlen som udleveres sammen med medicinen.

  • Hovedpine, og rødme og ømhed ved indstiksstedet kan forekomme.
  • Der er også en let øget risiko for infektioner med herpesvirus og orme. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner.
  • Øjenbetændelse (konjunktivitis og keratitis) forekommer hyppigere hos patienter der behandles med Dupixent. En del patienter med atopisk eksem har dog i forvejen problemer med dette.

Kontakt os, hvis du får nyopståede problemer med øjnene under behandlingen, eller hvis dine øjensymptomer forværres.

Vaccinationer og Dupixent

Undgå vaccination med levende vacciner under Dupixent behandling. Hvis du har brug for en sådan vaccine (f.eks. vaccination mod gul feber), bør den gives, inden du starter på Dupixent. Du må gerne vaccineres med dræbte vacciner (f.eks. influenza og stivkrampe vaccination) under Dupixent behandling.

Operationer og Dupixent

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i klinikken, om der skal tages nogle forholdsregler.

Vurdering af effekten af Dupixent

Effekten af behandlingen vurderes efter 16 uger. Ved manglende respons efter 16 uger bør behandlingen stoppes. Hos nogle patienter med delvis effekt kan behandling i længere tid end 16 uger være gavnlig.

Når der opnås sygdomskontrol vil lægen efter 6-12 måneder vurdere, om behandlingen skal stoppes.

Redaktør