​​​​

Centrets historie

Siden etableringen i 1982 har smertecentret på Herlev Hospital udviklet sig fra en monofaglig smerteklinik til et tværfagligt smertecenter.  

Smertecenter med mere end 30 års erfaring


1976-1980: Forhistorien

Tværfagligt Smertecenter blev oprindeligt etableret som en lille smerteklinik i 1982 på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på initiativ af den visionære professor, overlæge Sophus Hauberg Johansen (1921-1995). Tanken var egentlig allerede opstået i 1976, inspireret af 2nd World Congress on Pain i Montreal (arrangeret af International Association for the Study of Pain), fordi erfaringer viste, at en stor gruppe mennesker med især kroniske, men også kræftrelaterede smerter, ikke kunne behandles eller blev utilstrækkeligt behandlet i de etablerede sundhedssystemer. 


1981-1982: Startskuddet

Omkring 1981 etablerede professor Sophus Johansen en formel initiativ- eller styregruppe bestående af professor i psykiatri, overlæge, dr. med. Mogens Mellergaard og neurologen, administrerende overlæge, dr. med. Jørgen Worm Petersen. Denne gruppe blev siden udvidet med psykiateren, overlæge, dr. med. Mogens Nimb, neurofysiologen, overlæge, dr. med. Poul Zander-Olsen og lektor i farmakologi Christian Broen-Christensen. 

Gruppen besluttede, at tiden var inde til at etablere en egentlig smerteklinik på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital. I 1982 blev 1. reservelæge Niels-Henrik Jensen bedt om at etablere denne smerteklinik, som primært skulle varetage vurdering og behandling af patienter med kræftrelaterede smerter, typisk under deres indlæggelse på Herlev Hospital. 


​1983-1993: Fra monofaglig til tværfaglig klinik

Etableringen af smerteklinikken afdækkede et stort behov. I løbet af 1983 udvidede smerteklinikken sine aktiviteter til også at omfatte ambulante konsultationer af kroniske ikke-kræft relaterede smertepatienter, og i 1989 blev der ansat en psykolog, ligesom der blev indgået et mere formelt samarbejde med fysioterapiafsnittet. Denne udvikling betød, at den oprindelige monofaglige smerteklinik nu kunne kaldes en tværfaglig smerteklinik. 

Smerteklinikkens arbejde var præget af stor succes, og klinikken fandt også politisk bevågenhed i det daværende Københavns Amt. Den 12. august 1987 henvendte initiativgruppen sig til inspektoratet ved Herlev Amtssygehus for derigennem at ansøge om amtsrådets politiske godkendelse af smerteklinikken og dermed også om tildeling af relevante ressourcer.

Processen tog sin tid, men den 31. marts 1990 blev smerteklinikken politisk godkendt til videreførelse og med sin egen normering og sine egne ressourcer. Dette betød, at speciallæge i anæstesiologi Niels-Henrik Jensen tiltrådte stillingen som overlæge og leder af smerteklinikken 1. maj 1991, og hvor han har været siden.


1994-1995: Midlertidig lukning 

Der skete dog det, at smerteklinikken måtte lukke efter politisk beslutning d. 31. december 1994 som følge af et politisk forlig i amtsrådet. Denne lukning gav imidlertid anledning til voldsom reaktion fra både fagkredse og især patienter og patientforeninger. I nogle uger var der voldsom pressedækning i aviser og på TV. Dette pres medførte, at man fra politisk side allerede tre måneder senere, d. 1. april 1995, genåbnede smerteklinikken og nu med udvidede ressourcer, herunder en forskerstilling (ph.d.-stilling).

Uroen omkring smerteklinikkens lukning og hurtige genåbning gav genlyd selv på bagsiden af dagbladet Politiken i februar 1995.


1996-2010: Smertecentret tager form

I de følgende år udviklede smerteklinikken sig yderligere. Fra at være en tværfaglig smerteklinik blev den et egentligt tværfagligt smertecenter, idet forskning, vidensformidling og undervisning blev en stor del af arbejdet. Et tværfagligt smertecenter er netop karakteriseret ved at være et ekspert-/videncenter for smerter og består af specielt uddannede fagpersoner med særlig indsigt på smerteområdet (læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgiver).

   

Herlev Hospital etablerede 1. marts 2010 en palliativ enhed, der skulle tage sig af patienter med aktiv kræftsygdom. Dette betød for Smertecentrets vedkommende, at det ikke længere modtog kræftpatienter til behandling, men kunne koncentrere sig om kroniske ikke-kræft relaterede smertepatienter, netop den kategori af patienter, som motiverede til oprettelsen af klinikken i sin tid.


2011-2014: Samarbejde med Rigshospitalet

I årene 2011-2012 kom der yderligere politisk bevågenhed på smerteområdet. Region Hovedstaden udarbejdede en overordnet plan for behandlingen af kroniske smertepatienter i regionen, og Tværfagligt Smertecenter blev efterfølgende udvidet med yderligere fagpersoner. Desuden kunne mere akut prægede og ikke så komplekse smertepatienter nu behandles, typisk i et samarbejde med den praktiserende læge. 

I forbindelse med implementering af denne plan er der nu også etableret et mere formelt samarbejde mellem regionens to tværfaglige smertecentre på henholdsvis Herlev Hospital på Rigshospitalet samt yderligere etableret smertekliniker på de omkringliggende hospitaler i regionen.

Smerteproblemstillinger og især kroniske smerter giver anledning til store omkostninger, ikke alene for det enkelte individ, men også for samfundet. Den aktuelle udvikling på området er gunstig, idet den ud over patientbehandling også omfatter intensiv forskning, vidensdeling og undervisning af alle sundhedspersoner, som er i kontakt med smertepatienter. 

Et nøgleord i denne sammenhæng er tidlig intervention, og med udviklingen og bevågenheden imødeses hurtigere og mere optimal behandling tidligt i patientens smerteforløb, dvs. i den subakutte fase, hvor smerterne ”kun” har varet 3-6 måneder. Ideen er på den måde at hæmme udviklingen til en egentlig eller vedvarende kronisk smertetilstand, hvor smerterne udover at ødelægge patientens livskvalitet også risikerer at give anledning til funktionshæmning og til eventuel kompromitteret arbejdsduelighed.

Redaktør