Studerende med kroniske smerter - støtteordninger

Som studerende har man en række muligheder for hjælp ved kroniske smerter.

Kort om støtteordninger til studerende

Når du er studerende og lider af kroniske smerter, er der en række økonomiske og praktiske støtteordninger, du kan søge.

Støtteordninger

Handicaptillæg på videregående uddannelser

Du kan søge om et handicaptillæg som studerende på en videregående uddannelse. Betingelserne er disse tre:

 • Din sygdom medfører betydelig funktionsnedsættelse enten psykisk eller fysisk, som begrænser dig i at tage erhvervsarbejde eller studiejob ved siden af studiet.
 • Din sygdom er dokumenteret af en læge.
 • Du modtager SU eller slutlån.

Hvis du kan arbejde 5-6 timer om ugen eller fuld tid i ferier, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg. Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, der vurderer din funktionsnedsættelse.

Tillæg af SU-klip

Du kan søge om tillæg af SU-klip ved sygdom eller andre særlige forhold.
Læs mere på www.su.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har brug for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre, kan du søge specialpædagogisk støtte gennem studievejlederen på dit uddannelsessted. Støtten gives både til videregående uddannelser og til nogle ungdomsuddannelser. Du skal opfylde alle disse betingelser:

 • Du er optaget på en SU-berettiget uddannelse.
 • Din funktionsnedsættelse er udløst af en varig lidelse.
 • Din lidelse er dokumenteret af en læge.
 • Du er studieaktiv.
 • Du er dansk statsborger eller kan sidestilles med en dansk statsborger.

Støtten kan bestå af mange ting anhængigt af dit behov. Fx:

 • timer med en støtteperson
 • hjælpemidler
 • skrivetolk eller diktafon
 • sekretærhjælp
 • ekstra tid til eksamen. 

Læs mere på www.spsu.dk eller på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Tilskud til boligudgifter og boligindretning

Som studerende har man mulighed for at søge om boligstøtte. Du søger boligstøtte på www.borger.dk. Her kan du også beregne, hvilken boligstøtte du er berettiget til.
Hvis du har brug for at få ændret på din bolig for at kunne bo i den, kan du i nogle tilfælde få hjælp til det. Det kan fx være hjælp til at få fjernet dørtrin eller etableret et gelænder. Du skal søge hos din kommune.

Hjælpemidler og handicapbil

Du kan søge kommunen om hjælpemidler til hjemmet. Det kan fx være en toiletforhøjer, en badestol, en ståstol til køkken, glidelagen, skinner, krykker eller en kørestol. Kommunen kan bevilge hjælpemidlet, når det i væsentlig grad letter din dagligdag.
Det er også muligt at søge om handicapbil, hvis du på grund af din sygdom har svært ved at gennemføre din uddannelse uden bil. Du skal søge hos din kommune.
Du kan søge om et handicapparkeringsskilt hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice: www.handicap.dk

Få hjælp hos studievejlederen og studenterrådgivningen

Du kan altid henvende dig hos din studievejleder på din uddannelsesinstitution, hvis du har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre studiet.

Du kan også søge anonym social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning hos Studenterrådgivningen, hvis du er studerende på en videregående eller anden SU-godkendt uddannelser. Studenterrådgivningens samtaler kan være individuelle eller i grupper og kan foregå fysisk eller telefonisk. Studenterrådgivningen hjælper blandt andet med: Eksamensangst, studieteknik, studietvivl, angst, stress, ensomhed, økonomi og sociale ydelser.
Få mere information på www.srg.dk

Når du afslutter dit studie

Undersøg dine muligheder i god tid

Et par måneder før du afslutter din uddannelse, er det en god idé at undersøge dine muligheder og rettigheder, når du skal ud på arbejdsmarkedet, og hvis du ønsker at blive medlem af en arbejdsløshedskasse. Det kan tage lang tid at få afklaret din særlige situation i forhold til et fremtidigt job, så vi anbefaler, at du går i gang i god tid.

Støtteforanstaltninger på din kommende arbejdsplads

Du og din arbejdsgiver kan søge om støtte. Der er forskellige støttemuligheder, som kan hjælpe dig til at kunne håndtere et job trods kroniske smerter. Det kan fx være hjælpemidler eller hjælp til indretning af arbejdspladsen. Støtten skal søges hos jobcenteret i den kommune, du bor i.

Isbryderordning

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til. Under isbryderordningen kan en arbejdsgiver i op til 12 måneder få tilskud til din løn. Støtten skal søges hos jobcenteret i den kommune, du bor i.

Få mere viden

Du kan læse om arbejdsliv med kroniske smerter i pjecen ”Arbejdsliv og kroniske smerter”.

Du kan få viden hos Cabi på www.cabiweb.dk.
Cabi opdaterer love, regler og støtteordninger for mennesker med nedsat arbejdsevne. Søg fx på ’handicapkompenserende ordninger’.

Redaktør