Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet skal på hospitalsniveau sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser og metoder i relation til det nationale kvalitetsprogram, regionens og hospitalets indsatser samt hospitalets ambition Godt behandlet.

Formål

Formålet er at sikre en koordineret, systematisk og fortløbende forbedring af patientforløb på tværs af hospitalet. 

Kvalitetsrådet skal blandt andet:

 • 'Oversætte', konkretisere og forankre de nationale mål og hospitalets mål i lokale mål og indsatser. På hospitalsniveau udvælger Kvalitetsrådet derfor fælles og klinisk meningsfulde forbedringsmål, der skaber en klar strategi, retning og ramme for alle medarbejdere på tværs af hospitalet. 

 • Drøfte løsninger på særligt vanskelige patientforløb og betydningsfulde kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer, og herunder beslutte indsatser på tværs af hospitalet. 

 • Sikre en anerkendende og lærende patientsikkerhedskultur i den enkelte afdeling og understøtte læring på tværs af hospitalet på baggrund af patientsikkerhedsanalyser.

 • Sikre, at der i kvalitets- og forbedringsarbejdet skabes værdi for den enkelte patient og pårørende via organisatorisk og individuel patient- og pårørendeinddragelse.

 • Nedsætte relevante arbejdsgrupper til arbejdet med hospitalets forbedringsmål og konkrete problemstillinger. Til arbejdsgrupperne udpeger Kvalitetsrådet relevante nøglepersoner med henblik på at sikre de bedste kompetencer til opgaven. 

 • Motivere og inspirere det kliniske personale og andre medarbejdere til at iværksætte kvalitetsforbedrende tiltag, der tager afsæt i konkrete behov og udfordringer i egen afdeling og i de patienttyper, der har behandlingsansvaret for. 

Kvalitetsrådet arbejder efter forbedringsmodellen og med udgangspunkt i tidstro data og patientcases. Kvalitetsrådet understøtter arbejdet med tavlemøder, idet de skaber synlighed om arbejdet med forbedringer og resultater. 

Sammensætning

Kvalitetsrådets sammensætning er:

 • Én repræsentant fra direktionen
 • Én repræsentant fra samtlige afdelingsledelser
 • Tre udvalgte brugerrepræsentanter, heraf to patienter og én pårørende
 • To lokale kvalitetskoordinatorer
 • Kvalitetsrådet sekretariatsbetjenes af afdelingen 'Klinisk Kvalitet og Patientforløb'

Møder

Kvalitetsrådet mødes fire gange årligt.

Redaktør