​​​​​​

Målbillede for Region Hovedstaden

​Regionens målbillede hedder ”det handler om liv” og indeholder 5 fokusområder, 2 rammer, regionen arbejder indenfor, 3 kerneopgaver, 4 værdier og 4 temaer.


De 5 fokusområder


Vi vil forebygge, behandle og være sundhedsvæsen for alle, der har brug for det, uanset deres forudsætninger.​


​Vi vil have tilfredse patienter, som bliver inddraget og oplever, at vores tilbud om behandling tager udgangspunkt i deres ønsker, behov og situation.​ ​​Vi respekterer patientens tid ved at sikre hurtig udredning og behandling.​ ​

Vi skaber gode patientforløb ved at sikre bedre overgange mellem egen læge, kommune og hospital.​​

Vi tager godt mod regionens nyfødte og møder den moderne families forventninger med tryg behandling tæt på familiernes hverdag.​ ​

2 rammer regionen arbejder indenfor

Værdibaseret sundhed er den retning, som regionsrådet indgik aftale om i oktober 2019.

Værdibaseret sundhed sætter rammerne for hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi. Her står det beskrevet, at værdi for patienten ikke bliver skabt gennem omfattende politisk og økonomisk detailstyring. Værdi opstår i mødet mellem den enkelte patient og behandler – og gennem god ledelse, der tager højde for disse 3 faktorer:

  • Den patientoplevede kvalitet og effekt
  • Den faglige kvalitet
  • God ressourceudnyttelse

Den regionale udviklingsstrategi er Region Hovedstadens ambition for, hvordan vi bidrager til at skabe en attraktiv region, hvor vores borgere kan leve et godt og sundt liv nu og i fremtiden.

Strategien sætter målsætninger for hoved-stadsregionen indenfor klimatilpasning, bedre brug for af naturens ressourcer og mindre CO2 udledning, sikring af ren jord 
og drikkevand, stærk kollektiv trafik og mobilitet, samt kompetencer til den grønne omstilling og regionens velfærdstilbud.  ​

3 kerneopgaver 

Region Hovedstaden arbejder på at skabe de bedste rammevilkår for sundhedsforskning i regionen. Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark, og foregår ofte i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige sundhedsvæsen. Forskning skaber også motivation og medejerskab, og den er grundlaget for et højtuddannet personale.

Region Hovedstaden sikrer attraktive uddannelsestilbud, som matcher de kvalifikationer, sundhedsvæsenet efterspørger. Sammen med uddannelsesinstitutioner koordinerer vi indsatsen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge. 

Og på sundhedsuddannelsesområdet tilbyder vi videreuddannelse til vores ansatte og samarbejdspartnere på tværs af sektorer, så vi lever op til de krav, der er til et fagligt funderet, moderne, fremtidssikret og innovativt sundhedsvæsen.

Det er vores opgave at udvikle sundhedsvæsenet og sikre, at borgerne i Region Hovedstaden og danskere med særligt komplicerede forløb får den bedst mulige behandling. Vi fokuserer på hele forløbet fra udredning til behandling og rehabilitering i samarbejde med kommuner og andre aktører både i og uden for hospitalet.

4 værdier

Der skal være gennemskuelighed; vi skal være gode til at give og modtage feedback og kritik, og vi vil hylde det personlige kald.

Vi vil have mindre hierarki og mere netværk, mindre kontrol og et entydigt ansvar med rådgivende processer.

Vi skal skabe veje for, at alle føler et ansvar for helheden og handler derefter.

Vi arbejder med tværfaglighed, kvalitet og sætter høje faglige standarder.

​​4 temaer

Vi anerkender, motiverer og skaber udviklingsmuligheder for regionens dygtige medarbejdere, og vi driver arbejdspladser med høj trivsel, hvor nye medarbejdere kan tiltrækkes, tilbydes god introduktion og får et godt arbejdsliv.​


Vi bygger, renoverer og skaber nye rammer, der understøtter et mere moderne og menneskeligt sundhedsvæsen med specialisterne i front og patienten i centrum.​


Digitalisering skal hjælpe os i hverdagen som en integreret del af behandling, forskning og det moderne arbejdsliv​.​​


Vi har vedtaget politisk, at regionens CO2 udledning skal reduceres med 50% i 2030, og vi skal være klimaneutrale i 2050. ​Redaktør