2 i 1 Sammenhæng mellem dehydrering og underernæring hos ældre indlagte patienter

Forskningsprojektet undersøger om dehydrering kan opspores vha. de værktøjer der i dag anvendes til screening for underernæring.

Formål

At undersøge om dehydrering kan opspores vha. de(t) værktøjer der i dag anvendes til screening for underernæring, dvs. om det er muligt at opspore de 2 problemer med 1 screeningsværk-tøj (''2 i 1'').

Studiedesign

Tværsnitsundersøgelse

Metoder

Deltagerne vil umiddelbart efter indlæggelsen blive screenet for væskedehydrering via en beregning af blodets osmolaritet baseret på standardblodprøver (natrium, kalium, glukose og carbamid). Samtidigt vil deltagerne desuden blive screenet for underernæring ved hjælp af de ernæringsscreenings-værktøjer der allerede anvendes i hhv. kommuner og på hospitaler, samt en række andre ernærings-screenings værktøjer, der også anbefales til ældre. Data vil blive indsamlet via et spørgeskema og suppleret med data fra patientjournalerne. Tredive dage efter udskrivelse indsamles opfølgende data om (gen)indlæggelser og årsag til genindlæggelser fra journalsystem.

Deltagere

Alle patienter over 65 år, indlagt på medicinsk afdeling, der takker ja til at deltage.

Tidsramme

Efteråret 2021 – foråret 2022

Finansiering

Studiet har fået støtte fra Fagligt Selskab af Kliniske Diætister (FaKD)

Studieidentifikation

Projektet er godkendt af etisk komite journal-nr.: 20038080 Ikke anmeldelses pligtigt og Datatilsynet nr.: P-2020-919

Kontaktpersoner

  • Tina Munk, Leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)
  • Jonas Anias Svendsen, Forskningsmedarbejder, Klinisk diætist og Cand. Scient. Klinisk ernæring, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital. (jonas.anias.svendsen@regionh.dk)

Artikler

Ingen

Abstract

Ingen


Redaktør