Forskning

​Afdelingen ​har gennem mange år været førende inden for forskning i sygdomme i mellem- og indreøre og aktiv inden for forskning i hoved og halskirurgi. 

​​

Afdelingen er internationalt førende indenfor både basalvidenskabelig og klinisk forskning i vestbularis schwannomer (acusticus neurinomer) (intrakraniel tumor udgående fra 8. hjernenerve). 

Den basalvidenskabelige del omhandler undersøgelser over angiogenetiske faktorer, kromosom-aberrationer og genekspression (cDNA microarray) i relation til tumors vækstmønster, defineret ved repetitive præoperative MR-skanninger. Vækstmønsteret er afgørende for behandlingsvalg ved flertallet af tumorer.

Kliniske data for symptomatologi, tumors naturhistorie og resultater af kirurgisk exstirpation, herunder livskvalitetsundersøgelser, er samlet i en database, der af omfang og detaljeringsgrad er enestående på verdensplan. Publicerede resultater er udgangspunkt for den kliniske håndtering af denne patientkategori på en lang række af internationale centre.

Otitis media er efter almindelig forkølelse den hyppigste børnesygdom og den hyppigste årsag til udskrivelse af antibiotika. Sygdommen er endvidere hyppigste årsag til kirurgi hos børn (indsættelse af trommehindedræn) og er således svært belastende for mange børnefamilier og en stor samfundsøkonomisk byrde. Afdelingen har en årelang tradition for basalvidenskabelig og klinisk forskning i sygdommen. 

En række enestående kohorter etableret for 20-30 år siden følges fortsat og har afdækket naturforløb og effekt af forskellig intervention, herunder medicin og rekonstruktionskirurgi. Nye undersøgelser har dokumenteret besparelse ved og validitet af simultan bilateral kirurgisk trommehinderekonstruktion efter otitis media. Eksperimentelle studier har afdækket væsentlige forhold angående patogenesen og dokumenteret antibiotikas virkning på centrale effektmål. På grund af sygdommens hyppighed har selv mindre fremskridt stor betydning, hvilket er hovedbaggrund for arbejdet med eksisterende projekter og for at dette er et område der bør og skal satses på i fremtiden.


Forskning vedr. udbytte af cochlear implant behandling​

Afdelingen er landets største og regionens eneste med hensyn til elektrode-implantation i det indre øre (cochlear implant) hos både børn og voksne (døvfødte og døvblevne - f.eks. efter meningitis). Behandlingen har stor menneskelig og samfundsøkonomisk betydning og de foreløbige resultater er samlet i en klinisk database, der er udgangspunktet for igangværende analyser. De første konklusioner af disse har skabt stor opmærksomhed i såvel det videnskabelige, som i det mere offentlige rum, og vil danne baggrund for fremtidige retningslinier for det samlede behandlingsforløb. Der er planlagt en række nye undersøgelser og analyser, der forventes at validere og udvikle det eksisterende behandlingstilbud.

Forskellige faktorer har indflydelse på udbyttet af behandlingen

I Danmark har man siden 1993 opereret døvfødte og svært hørehæmmede børn med cochlear implant. Forskellige faktorer har indflydelse på børnenes udbytte af behandlingen. For nærmere at undersøge hvilke faktorer, der er afgørende for et optimalt udbytte, har der igennem en årrække foregået en undersøgelse af de første 200 børn i Danmark med cochlear implant. Børnene er opereret på Gentofte sygehus eller Århus sygehus. Resultaterne viser, at den måde man genoptræner børnene efter operation er helt afgørende for udbyttet. Børn som udelukkende stimuleres med talesprog klarer sig høremæssigt, sprogligt og socialt bedre end børn som stimuleres med talesprog kombineret med tegnstøtte og/eller tegnsprog. 

Valg af sprogkode har afgørende betydning

Den sprogkode som forældre vælger til deres barn har altså afgørende betydning for udbyttet af cochlear implant behandlingen. En væsentlig del af undersøgelsen bestod i en vurdering af de cochlear implanterede børns selvværd og trivsel. Børn med cochlear implant havde ikke forholdsmæssigt større selvværds- eller trivselsproblemer end normalthørende børn. 

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsens resultater er publiceret eller under publicering i følgende fire artikler:

  • Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Gudman M, Jensen JH, Thomsen J. (2008). Self-esteem and social well-being of children with cochlear implant. Int.J. Ped. Otorhinolaryngology: 72, 1113-1120. 

  • Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Gudman M, Jensen JH, Thomsen J. (2008). Factors that Affect Social Well-Being of Children with Cochlear Implant. Cochlear Implant international. Accepted June 2008. 

  • Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Gudman M, Jensen JH, Thomsen J. (2008). Parental Mode of Communication is Essential for Cochlear Implanted Children’s Speech and Language Outcomes. Submitted to International Journal of Audiology, In review process review. 

  • Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Gudman M, Jensen JH, Thomsen J. (2008). Associations between auditory capacity, speech and language, level of communication and parental assessment of children with cochlear implant. Submitted to Cochlear Implant international. In review process.

Redaktør