Uddannelse

Uddannelse på Medicinsk afdeling.

​​

​I Medicinsk Afdeling uddanner vi fremtidige kolleger:
  • Læg​er
  • Sekretærer
  • Social – og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker​

​Læger

Postgraduat lægeu​​​ddannelse (videreuddannelse af læger)

Afdelingen har følgende grenspecialer: Endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og lungemedicin. Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse inden for både basis-, introduktions- og speciallægeuddannelsen. Uddannelsen varetages gennem supervision, feedback, vejledersamtaler samt kompetencevurdering med udgangspunkt i specialets målbeskrivelse. Alle afdelingens yngre læger tildeles en vejleder og forventes sammen med denne at udfærdige uddannelsesplaner.

Vi har fokus på supervision og kompetenceudvikling og forventer progression i de individuelle kompetencer under de enkelte uddannelsesforløb.

Afdelingen er lydhøre overfor ønsker om specifik afdelings- eller ambulatorietilknytning, der kræves for opfyldelse af specifikke kompetencer.

Basisuddannelsen - KBU

Vi har adskillige KBU-forløb om året, de fleste i deres første ophold og nogle enkelte i andet KBU-ophold. KBU-lægerne tilstræbes tilknyttet et af afdelingens grenspecialer.

Introduktionsuddannelsen til de interne medicinske specialer

De 4 interne medicinske grenspecialer har hver tilknyttet 2 eller flere læger i introduktionsstilling til specialet. Den almindelige dagfunktion tilstræbes at foregå i det tilknyttede speciale.

​Speciallægeuddannelsen – almen medicin

Lægerne tilknyttes et af specialerne.

Speciallægeuddannelsen i de interne medicinske specialer

Afdelingen deltager i "Den fælles intern medicinske grunduddannelse" (common trunk) i uddannelsen af speciallæger i kardiologi, hæmatologi, nefrologi og lungemedicin. Afdelingen uddanner speciallæger i den specialespecifikke del i geriatri og endokrinologi, sidstnævnte som højt specialiseret funktion.

Afdelingen har desuden sideuddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi og Dermatologi.​

Prægraduat lægeu​​​ddannelse

Medicinsk Afdeling deltager aktivt i den lægelige kandidatuddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. Afdelingen står for undervisningen i endokrinologi, infektionsmedicin, lungemedicin, geriatri og store dele af den interne medicin for medicinstuderende på flere semestre. Afdelingen er også med til at afholde eksamen i specialerne.

Undervisningen foregår dels som teoretisk undervisning i hold og ved forelæsninger og dels ved praktisk undervisning i afdelingen. I den praktiske undervisning bliver de studerende oplært i journaloptagelse og undersøgelse af patienter samt i udredning og behandling af patienter inden for medicinske sygdomme og endokrinologi.​

Sekretærer​

På Medicinsk afdeling uddanner vi også lægesekretærelever, som er her i et ½ år enten som 1. eller 2. års elever.

De bliver introduceret til afdelingens specialer med mulighed for at prøve forskellige funktioner, f.eks. at:

  • være på sengeafsnittet 
  • være i ambulatoriet 
  • være i receptionen med bl.a. modtagelse af patienter 
  • se diverse undersøgelser f.eks. kikkertundersøgelser 
  • følge en sygeplejerske 
  • følge en læge på stuegang
Der afholdes 3 udviklingssamtaler (forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering) i løbet af det halve år eleverne er på afdelingen.

Lægesekretæren spiller en stor rolle i arbejdet med at sikre et godt og sammenhængende patientforløb. 
Som lægesekretær har man et spændende job med fokus på IT, administration og kommunikation.
 
Det tager normalt to år at blive lægesekretær og uddannelsesforløbet veksler mellem en praktisk oplæring på forskellige afdelinger på hospitalet og en teoretisk uddannelse på en handelsskole.

På Medicinsk Afdeling har vi ca. 4 lægesekretærelever årligt på forskellige uddannelsestrin. Eleverne er ca. tre måneder i et af vore ambulatorier og tre måneder på et af sengeafsnittene. Der er ansat flere elevansvarlig lægesekretærer i afdelingen.

Undervisningen foregår som ”mesterlære”.  Den elevansvarlige lægesekretær underviser i sygdomslære, medicin, bestilling af laboratorieprøver, journalskrivning, røntgenbestilling, brug af Sundhedsplatformens elektronisk journal samt elektronisk post til praktiserende læger. 
Der undervises også i juridiske regler for videregivelse af informationer vedrørende patienter til andre instanser samt i elektronisk korrespondance til kommuner og privatpraktiserende læger.

Når man er elev i afdelingen er der mulighed for at gå med på stuegang, overvære en ambulant journaloptagelse eller overvære en behandling/undersøgelse. 
Dette giver et indblik i patientens forløb som helhed og et indblik i, hvad vi skriver om i journalerne.

Som elev er man elev i hele regionens sygehusvæsen. Fremtidige elever får mulighed for at arbejde i Sundhedsplatformen, og Sundhedsplatformen har endvidere elever også.  

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal føle sig trygge, at de indgår som ligeværdige samarbejdspartnere med de uddannede lægesekretærer, og at de bidrager til det tværfaglige samarbejde. I uddannelsesforløbet er der forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering både på sengeafsnittet og i ambulatoriet., disse evalueringer foretages i samarbejde. 

Social- og sundhedsassistenter​

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder, og det forudsættes, at du har taget social- og sundhedshjælperuddannelsen eller har mindst 14 måneders relevant erhvervs- eller uddannelseserfaring. Uddannelsen består af både skoleophold og praktik. Vi har i Medicinsk Afdeling elever i den første praktik (den grundlæggende sundheds- og sygepleje), som løber over 20 uger.
Som social- og sundhedsassistent kan du fx arbejde på hospital, i psykiatrien eller i ældreplejen. Samtidig giver social- og sundhedsuddannelsen mulighed for at læse videre til f.eks sygeplejerske.
På Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, har vi ca. 16 sosu-elever pr semester.

Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø, og der bliver gjort en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag. Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrager til det tværfaglige samarbejde.
Eleverne følger en praktik-/daglig vejleder i klinikken, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i uddannelsen og er med til, sammen med den enkelte elev, at strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

I praktikforløbet er der tre samtaler; en forventnings-, en midtvejs- og en slutevaluering med fokus på elevens udvikling samt læringsbehov. Vi har faste ugentlige undervisningsdage for 4 modul sygeplejestuderende samt sosu-elever med fokus på grundlæggende sygepleje. Alle studerende og elever har derudover tilbud om at deltage ved den undervisning, der udbydes til personalet i Medicinsk Afdeling.

Vi har valgt at anvende studieunit som læringsrum, hvorved alle elever har let adgang til vejledning og refleksion ved de tilknyttede vejledere.
Vi prioriterer refleksion som læringsredskab højt, hvilket varetages løbende af praktik-/daglig vejledere. Praktikforløbet afsluttes med en skriftlig opgave, som skal godkendes af praktikstedet.

Syg​eplejersker

Grunduddannelse

Vi uddanner sygeplejestuderende på forskellige trin i sygeplejerskeuddannelsen. De studerende følger studieordningen fra deres uddannelses-institution, og i den kliniske del på afdelingen bliver de tilknyttet en klinisk vejleder og en kontaktsygeplejerske.

Sygeplejeuddannelsen er en dynamisk uddannelse, der veksler mellem teoretisk uddannelse på sygeplejeskole og klinisk oplæring på forskellige afdelinger på et hospital.
Gennem uddannelsen opnår du en række kompetencer, som sætter dig i stand til at varetage den fysiske pleje og menneskelig omsorg baseret på solid teoretisk viden og praktisk kunnen.
På Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, har vi ca. 18 sygeplejestuderende pr modul i klinik fordelt på hhv. 1., 2., 4. og 11-12 modul (hhv. den grundlæggende og komplekse sygepleje).

Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, og der bliver gjort en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag. Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrager til det tværfaglige samarbejde.
De studerende følger en klinisk vejleder i klinikken, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i sygeplejeuddannelsen og er med til, sammen med den enkelte studerende, at strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

I uddannelsesforløbet er der fire studiesamtaler med fokus på den studerendes udvikling samt læringsbehov. Vi har faste ugentlige undervisningsdage for 4 modul studerende samt sosu-elever med fokus på grundlæggende sygepleje. På Herlev Hospital er der fællesundervisning for 11-12 modul studerende f.eks i ledelse og organisation samt forskning og udvikling i sygeplejen. Alle studerende har derudover tilbud om at deltage ved den undervisning, der udbydes til personalet i Medicinsk Afdeling.

Vi har valgt at anvende studieunit som læringsrum, hvorved alle studerende har let adgang til vejledning og refleksion ved de tilknyttede vejledere. 
Vi prioriterer refleksion som læringsredskab højt, hvilket varetages løbende af koordinerende/kliniske vejledere samt ugentligt af klinisk lektor. For at blive indstillet til den interne prøve skal du have godkendt en studieaktivitet, men du vil i løbet af klinikforløbet arbejde med flere studieaktiviteter. Klinikken afsluttes med intern prøve for alle studerende.

Efteruddannelse for sygeplejersker på Medicinsk Afdeling:
Som sygeplejerske i afdelingen er der mulighed for efteruddannelse, f.eks. klinisk vejleder uddannelse, diverse diplomuddannelser, master- samt kandidat uddannelse.

Introduktionsstillinger

Som nyuddannet og nyansat sygeplejerske har du mulighed for at få ansættelse i en introduktionsstilling. Det betyder, at du i løbet af de første år, du er ansat, har mulighed for at deltage i en række undervisningstilbud sammen med andre nyansatte og nyuddannede sygeplejersker på hele Gentofte Hospital.​​
Redaktør