Sygeplejefaglig Forskning

DenHeart.png

DenHeart er et nationalt sygeplejefagligt forskningsprojekt, der undersøger patienters selv-vurderede fysiske og mentale helbred ved udskrivelse fra en hjerteafdeling. Knap 17.000 patienter har bidraget med besvarelse af en række spørgeskemaer, og vi har oplysninger fra de danske registre på alle de godt 33.000 patienter, der var indlagt i løbet af et år (2013-2014) på et af fem hjertecentre i Danmark; Rigshospitalet, Odense-, Aarhus-, Aalborg- og Gentofte Universitetshospital. Formålet er at få mere viden om hvordan patienter har det ved udskrivelse, hvilke patienter der har det særligt svært og hvorvidt det selv-vurderede helbred har betydning for hvordan det går på sigt, i forhold til eksempelvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, genindlæggelse og overlevelse. Denne viden kan bruges til at tilrettelægge den sundhedsfaglige indsats og nedbringe de menneskelige og økonomiske konsekvenser af hjertesygdom. Gentofte Universitetshospital har særligt fokus på det materiale der knytter sig til patienter med iskæmisk hjertesygdom (eks. blodprop i hjertet) og infektiøse hjertesygdomme (eks. hjerteklapbetændelse – endokarditis). www.denheart.dk; http://bmjopen.bmj.com/content/4/5/e004709


CopenHeart.png

CopenHeart er et tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskere med lægefaglig, sygeplejefaglig og fysioterapi baggrund undersøger effekten og betydningen af rehabilitering til patienter med forkammer-flimren efter overbrændingsbehandling (CopenHeartRFA), patienter efter hjerteklapoperation (CopenHeartVR), mandlige patienter med indopereret hjertestøder eller iskæmisk hjertesygdom og seksuel dysfunktion (CopenHeartSF) og patienter efter behandling for hjerteklapbetændelse (CopenHeartIE). Rehabiliteringsprogrammet består af fysisk træning og sygeplejesamtaler, og effekten måles via fysiske test og spørgeskemaer, såvel som patient-interview og registeroplysninger om bl.a. sygefravær og overlevelse. Gentofte Universitetshospital er primært ansvarlig for opgørelsen af CopenHeartIE (patienter efter hjerteklapbetændelse – endokarditis). www.copenheart.org; http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001929.full

Screen-ICD.jpg
Screen-ICD er et forsøg der undersøger om sygeplejeleverede samtaler, baseret på kognitiv terapi, reducerer angst blandt patienter med en indopereret hjertestøder (ICD). Patienterne screenes via et spørgeskema og en efterfølgende diagnostisk samtale. Patienter med symptomer på en angsttilstand rekrutteres til forsøget og tildeles 1:1 til en gruppe der modtager samtaler indtil symptomer er reduceret til under en vis tærskelværdi (maksimalt 15 samtaler) eller til en gruppe der modtager sædvanlig behandling. Effekten måles via spørgeskemaer og hjertemonitorering, såvel som langtids-mål via registeroplysninger om bl.a medicinforbrug og lægebesøg. http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e013186.full


Concard.png 

ConCardPCI er et storstilet norsk, dansk sygeplejeforskningsprojekt. Baggrunden for CONCARDPCI studiet er den stigende interesse for at skabe sammenhængende patientforløb og for at inddrage patienters oplevelser og præferencer som afsæt for pleje og behandlingstiltag. Studiets kerneelement er patienters egne selv-rapporterede data. I studiet deltager i alt 3000 norske og danske patienter, rekrutteret fra 5 forskellige hospitaler, som får foretaget en ballonudvidelse i deres kranspulsårer i hjertet. Patienterne modtager hver en række spørgeskemaer; under selve indlæggelsen hvor ballonudvidelsen foretages, 4-8 uger efter udskrivelse, 6 måneder og 12 måneder efter udskrivelse. Formålet er at kortlægge patientens rejse fra ballonudvidelse, på tværs af sektorovergange og op til et år efter proceduren er udført. Der indsamles selv-rapporterede data om oplevelse af sammenhæng på tværs af sektorer, fysisk og psykisk helbred, medicin indtag, symptomer i hverdagen og deltagelse i hjerterehabilitering. Data fra spørgeskemaundersøgelsen kobles til data fra nationale registre med henblik på at undersøge betydningen af patienters oplevelser over tid i forhold til forbrug af sundhedsydelser og omkostninger for sundhedsvæsenet. Studiet vil bidrage til at identificere områder, hvor pleje og behandlingstiltag kan forbedre patientforløbet, minimere ressourcetrækket på sundhedsvæsenet og øge livskvaliteten i hverdagen for en stor gruppe af hjertepatienter. Modellen kan inspirere til lignende studier rettet mod andre patientgrupper med høje genindlæggelsesfrekvenser og påvirket livskvalitet i dagligdagen. Studiet vil desuden kunne bidrage med vigtig inspiration på tværs af nordiske lande, hvor hjertepakkeforløb, rehabiliteringsindsatser og tilbud i primærsektoren er forskelligt organiseret. https://helse-bergen.no/en/procard/projects-in-procard/concard-pci

Trine Bernholdt Rasmussen
Sygeplejerske, Ph.d., Postdoc

Redaktør