Afdelingen som uddannelsested

Afdelingen som uddannelsessted

I Fysio- og Ergoterapien lægger vi stor vægt på uddannelse og udvikling.
Afdelingen er uddannelses- og klinisk undervisningssted for fysioterapistude-rende fra Københavns Professionshøjskole og ergoterapistuderende fra UCSJ Næstved. Afdelingen modtager årligt ca. 75 studerende. Der er på Gentofte hospital ansat 2 kliniske undervisere i afdelingen, som hver har tilknyttet 3-5 studerende ad gangen. De studerende er i afdelingen i perioder af 2-10 ugers varighed.

Afdelingens mål er at sikre, at der kontinuerligt udbydes og udvikles et attraktivt uddannelsesmiljø.

Formålet med det kliniske praktikforløb


Formålet med den kliniske undervisning er at give de studerende praktiske fyiso- og/eller ergoterapeutiske kompetencer med i rygsækken.
Som fx

 • Undersøgelse, analyse og vurdering ift. ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand)
 • Intervention / behandling og samtale
 • Evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling
 • Mono- og tværprofessionelt samarbejde og formidling

Der er fokus på at få høj kvalitet ind i tilrettelæggelse af uddannelsen, således at

målene for de aktuelle bekendtgørelser og studieordninger understøttes.

Både de kliniske undervisere og de øvrige samarbejdspartnere arbejder på, at skabe de rammer der skal til, for at målene for de kliniske undervisningsforløb bliver nået.

Undervisningen


Pædagogisk bliver der arbejdet med, at de studerende får øvelse i at reflek-tere over og koble teori og praksis, samt får forståelse for egne kompetencer. De kliniske undervisningsforløb består overordnet af:

 • Introduktion til etiske og institutionelle retningslinjer 
 • Introduktion til kliniske retningslinjer, vejledninger og instrukser
 • Vejledning i undersøgelse, analyse og funktionsdiagnostik / aktivitetsvurde-ring
 • Vejledning i samarbejde med patient og pårørende og andre relevante par-ter
 • Vejledning i interventions- / behandlingsmetoder 
 • Vejledning i mono- og tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • Vejledning i skriftlig dokumentation og formidling

Derudover skal de studerende:

 • • Opstille faglige og personlige læringsmål for det enkelte kliniske undervis-ningsforløb

 • • Udarbejde skriftlige ræsonneringer på patienterne

 • • Afslutte længerevarende forløb med en klinisk eksamen med patientdelta-gelse

 • • Evaluere det enkelte kliniske undervisningsforløb mundtligt og skriftligt

Kontakt til kliniske undervisere i fysioterapi

Susan Thode

E-mail: susan.thode@regionh.dk

Marianne Ægidius

E-mail: marianne.aegedius@regionh.dk

Fakta om fysio- og ergoterapiuddannelserne

Fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen er videregående sundhedsuddannelser, der giver ret til titlen professionsbachelor.

Læs mere om fysio- og ergoterapeutuddannelserne her.

http://www.fysioterapeutuddannelsen.dk/

http://www.phmetropol.dk

http://ucsj.dk/uddannelser/ergoterapeut

Redaktør