​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

​​Afdeling for Brystkirurgi tilbyder klinikforløb for alle sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

​Velkommen til Afdeling for Brystkirurgi

Afdeling for Brystkirurgi befinder sig på Gentofte Hospital og behandler kvinder og mænd med sygdomme i bryst og armhule, primært brystkræft men også godartede sygdomme i brystet.

Sygeplejerskerne arbejder med patienter i det ambulante og dagkirurgiske forløb, og derudover varetages operationssygeplejen til brystkirurgirske patienter af sygeplejersker fra afdelingen. Som uddannelsessøgende vil klinikopholdet blive tilrettelagt på tværs af alle tre afsnit.

Behandlingen på afdelingen er udelukkende kirurgisk, hvorfor sygeplejen primært omfatter præ– og postoperativ sygepleje. Det betyder, at en stor del af patienternes besøg på afdelingen er ambulante. Ambulatoriet betjener alle brystkirurgiske patienter i Region Hovedstaden inkl. Bornholm.

I ambulatoriet arbejder sygeplejerskerne primært sammen med læger og lægesekretærer. Derudover foretages selvstændige sygeplejekonsultationer, hvor telefon- og videokonsultationer er del af hverdagen. I det dagkirurgiske sengeafsnit varetages sygeplejen i det indlagte accelererede forløb, hvor stressreduktion, smertebehandling, tidlig mobilisering og ernæring indgår. Som udgangspunkt udskrives patienterne på operationsdagen. Enkelte kan have behov for indlæggelse til næste dag, i det tilfælde overnatter patienterne på urologisk afdeling og udskrives efterfølgende i brystkirurgisk afdeling.

På operationsgangen modtages patienterne til deres kirurgiske indgreb, og sygeplejen er kendetegnet ved at skabe tryghed for patienten, opretholdelse af patientsikkerhed, overholdelse af hygiejniske retningslinjer og instrumentel sygepleje. Det foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med kirurg, anæstesi, portører og serviceassistenter.


​Kontaktsygeplejerske

Sygeplejerskerne arbejder ud fra begrebsrammen Fundamentals of Care med fokus på relationsdannelse i den primærsygepleje. Her varetages den totale tilrettelæggelse af plejen til patienterne. Ved første ambulante besøg tildeles sygeplejerskerne deres egne patienter. På den måde oplever patient og pårørende kontinuitet i deres behandlingsforløb på afdelingen. Som uddannelsessøgende får du mulighed for at træne klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i tilrettelæggelsen af pleje og behandlingsforløbet, hvor der kan indgå grundlæggende sygepleje, instrumentel sygepleje og komplekse sygeplejeproblematikker. Alt afhængig af hvilket semester du er i gang med, og hvilke mål for læringsudbytter du skal opnå, vil der arbejdes mere eller mindre selvstændigt med denne funktion.​​​​​Krise og rehabilitering

Afdelingen har meget fokus på krise og kriseintervention, vejledning og støtte samt forebyggelse og fremme af sundhed inden for flere områder. Dette kan beskrives som en tidlig form for rehabilitering, hvor kvinderne hjælpes og støttes til en fortsættelse af / tilbagevenden til deres tidligere liv, men med en diagnose på en livstruende sygdom. Oftest vil sygeplejerskens opgave være information og vejledning samt evt. henvisning til andre rehabiliteringsmuligheder.

Krise og rehabilitering​

Afdelingen har meget fokus på krise og kriseintervention, vejledning og støtte samt forebyggelse og fremme af sundhed inden for flere områder. Relationsdannelse, psykosocial og psykisk støtte er nøglebegreber i sygeplejen. Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab benyttes, når patienterne gennem en tidlig form for rehabilitering, hjælpes og støttes til en fortsættelse af / tilbagevenden til deres daglige liv, men med en diagnose på en livstruende sygdom. Sygeplejersken vejleder og evt. henviser til andre rehabiliteringsmuligheder. Uddannelsessøgende vil opnå at støtte patienter og pårørende til at mestre deres ændrede livssituation, arbejde sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og pallierende i pleje og behandlingsforløbene.​

Organisering af uddannelse​

Afdeling for Brystkirurgi har en klinisk underviser, der varetager det overordnede forløb for alle uddannelsessøgende i somatisk/klinisk undervisning. Afdeling for Brystkirurgi er uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, radiografstuderende, og erhvervspraktikanter. Afdelingen modtager sygeplejestuderende på alle uddannelsestrin og social- og sundhedsassistentelever i oplæringspraktik 3B.

Den kliniske underviser har masteruddannelse indenfor læring og kompetenceudvikling og indgående kendskab til det brystkirurgiske speciale.

Afdelingen har uddannede kliniske vejledere, samt en sygeplejerske, der er oplæringsvejleder og uddannet til varetagelse af særligt social og sundhedsassistentuddannelsen.

Den kliniske underviser og de kliniske vejledere modtager løbende undervisning samt deltager i temadage både regionalt og lokalt. Der er faste temadage i afdelingen, hvor studerende og elevers uddannelse i det brystkirurgiske speciale drøftes og kvalificeres.

Vejlederteamets drivkraft udfoldes gennem ønsket om at uddanne og lære fra sig. Ønsket udfordres af studerendes nysgerrige tilgang og bidrager til egen faglig viden og udvikling. Dertil kommer dannelsesaspektet, hvor studerende og elever forberedes og guides til at agere på arbejdspladser. Her medtænkes bæredygtige elementer om at uddanne kommende kolleger til sygeplejefaget. ​

Læringsmuligheder

I afdelingen lægges der stor vægt på refleksion, herunder formaliserede refleksionsdage samt uformel refleksion, før-under-efter vejledning og bedside-undervisning. Som hjælp til læring og kompetenceudvikling arbejder afdelingen med logbog i læring i klinisk praksis og støtter studerende i at omsætte semesterbeskrivelsernes læringsmål til den sygepleje, der foregår i afdelingen. Dette er med at til at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted, som danner grundlag for kobling mellem teori og praksis.

Der samarbejdes bredt omkring uddannelse, pædagogik og læring i hospitalets netværk af kliniske undervisere samt i diverse samarbejds- og dialogfora på uddannelsesinstitutionerne.

Rammer for læring i praksis

Ventet og velkommen og den gode modtagelse som vejen ind i praksisfællesskabet er omdrejningspunktet for mødet med studerende og elever. Der sendes velkomstmail og fagligt materiale, herunder vagtplan fra den kliniske underviser, senest tre uger før klinikstart. Der afsættes tid til fordybelse og læring, og studerende er altid tildelt en klinisk vejleder eller sygeplejerske til dagens fremmøde.

Forventninger til uddannelsessøgende

Det forventes, at uddannelsessøgende er læringsparate og tager et aktivt medansvar for egen læring i den kliniske praksis og orienterer sig på afdelingens hjemmeside, læser ​særligt relevant faglitteratur relateret til specialet og repeterer tidligere anvendt litteratur, der er særligt relevant for af udvikle og optræne kompetencer til faget og specialet.  ​

​Anbefalet litteratur

Inden du starter dit klinikforløb hos os, anbefaler vi, at du orienterer dig om afdelingen på afdelingens hjemmeside samt i nedenstående dokumenter.​

  • Duriad,H et al. (2022) Brystkirurgi og evidensbaseret sygepleje (Kapitel 17) i Kirurgisk sygepleje redigeret af Steen Hundberg
  • Arman, M. et al. (2004). Suffering related to health care: A study of breast cancer patients' experiences. International Journal of Nursing Practice; 10: 248-256
  • Norlyk, A. & Harder, I. (2010). Accelererede operationsforløb – patienten perspektiv. Sygeplejersken; (8): 58-63.
  • Mertz, B et al (2018) Svært at forstå diagnosen Brystkræft. Kvinder som bliver behandlet for forstadier til brystkræft (DCIS), er usikre på, om de er ramt af kræft, Fag og Forskning​


 Redaktør