​​​​​

Kirur­gisk/​pla­stik­kirur­gisk ho­ve­d­ud­dan­nel­se

​​Som læge i kirurgisk/plastikkirurgisk hoveduddannelse kommer du på et to måneders ophold på Afdeling for Brystkirurgi.​

Velkommen til Afdeling for Brystkirurgi

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet og akutte patienter.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om dette på DBCG's hjemmeside.

Du vil få gennemgået patientforløbet den første dag i afdelingen, og du kan finde afdelingens specifikke instrukser på VIP-portalen og på intranettet. Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger.

Du skal ikke have vagter, og da dit ophold i afdelingen kun er på to måneder, forventes det ikke, at du udfører selvstændig forskning eller administrativt arbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Lind. Besked vedr. planlagt fravær (kurser, ferier, barsel og omsorgsdag) skal ligeledes oplyses til Katrine Lind.
Ved akut sygdom eller barn syg skal dette meddeles til Henrik Flyger,
 tlf. 27 20 60 27. 

Du skal være opmærksom på, at du højst må have et fravær på 10 % for at få opholdet på afdelingen godkendt. 

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på klinikfunktion og operationer.
Vi møder kl. 07:45.
Hver morgen kl. 07:45-08:15 er der lægekonference i konferencelokalet opgang 3, stuen og ind til venstre i rumnummer D2-125, hvor der blandt andet er mulighed for at drøfte komplicere de, patientrelaterede problemstillinger.

Undervisning

Onsdag morgen 08.00 - 8.45 er der staff meeting eller undervisning i afdelingen. 
Se skema med emner og placering på afdelingens P-drev, når du er startet i afdelingen.

Hver torsdag morgen gennemgås relevant artikel som del af morgenkonferencen.

Klinikken

I en klinik vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget mammografi og biopsi, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Hver dag starter klinikken med Multidiciplinærteam-konference (MDT-konference) 
kl. 08.15, som er todelt. Her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger. Bemærk at MDT-konferencen finder sted kl. 09:00 om onsdagen.   
MDT-konferencen finder sted på Afdeling for Brystundersøgelser opgang 65.

I første del gennemgås de patienter, som møder til operationssvar samme dag, og dem hvor der skal tages stilling til evt. neoadjuverende/downsizing medicinsk behandling. Efterfølgende gennemgås øvrige nyhenviste patienter, som møder i klinikken samme dag.

Inden dagens første patient ses, gennemgår lægen kort dagens program med de tilknyttede sygeplejersker og sekretær. Som kursist kan du forvente, efter oplæring, at dække dele af et dagsprogram - dog altid med mulighed for supervision.

 

Operationer
Operationerne foregår på COP-10, 1. sal.

Du vil 2-3 gange om ugen være på operationsgangen og deltage i de planlagte operationer. Du vil ikke skulle operere alene, men vil, afhængig af operationstype og dine erfaringer, enten assistere eller operere under supervision. Der er ingen formaliseret stuegang, men enten kontaktlægen eller opererende læge tilser patienten efter operation.

På DBCG's hjemmesiden kan du, under retningslinjer om kirurgi, også finde vejledning i operationsteknik. Klik her for at komme videre til DBGC's hjemmeside (retningslinjer 4).


Vi ser frem til at modtage i afdelingen. ​


Redaktør