Sådan henviser du kroniske smertepatienter

​Læs her, hvilke betingelser der gælder for henvisning af patienter med langvarige (kroniske) smerter til et ambulant behandlingsforløb på både monofaglige smerteklinikker og tværfaglige smertecentre. Se også, hvilke konkrete krav der er til henvisningens indhold. 


​​​​

Her kan kroniske smerter behandles

Følgende enheder varetager smertebehandling i Region Hovedstaden: 

 • Tværfagligt Smertecenter på Gentofte Hospital 
 • Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet  

(begge centre tager både simple og komplekse kroniske smertepatienter) 


De monofaglige smerteklinikker på:

 • Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Gentofte Hospital 
 • Glostrup Hospital 
 • Hillerød Hospital 

(Disse klinikker behandler udelukkende patienter med simple kroniske smerter). 


Henvisning via Central Visitation

Som henvisende læge henviser du via Central Visitation (CVI) til ét af de to tværfaglige smertecentre. De tværfaglige smertecentre foretager den videre visitation og fordeling mellem smertecenter/smerteklinik. 

I henvisningen skal du tydeligt angive, at patienten ønskes henvist til smertebehandling. 


Smerteklinik eller smertecenter

Du skal samtidigt anføre, om patienten ønskes henvist til en monofaglig smerteklinik (bemandet med speciallæge og smertesygeplejerske) eller til et tværfagligt smertecenter (bemandet med speciallæge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver).

Ved henvisning til monofaglig smerteklinik skal du sikre sig, at det drejer sig om en patient med en simpel kronisk non-malign smertetilstand, dvs. patienter, som ikke har væsentlige sociale og psykologiske problemstillinger, der er relateret til smertetilstanden.

Til tværfagligt smertecenter henvises primært patienter med komplekse kroniske non-maligne smerter, der defineres ved, at sociale og psykologiske faktorer udgør et dominerende problem og er en væsentlig hindring for en effektiv smertebehandling. De to tværfaglige smertecentre kan ikke modtage sengeliggende patienter.

Begrebet ”kompleks smertetilstand” skal ikke forveksles med ”kompliceret smertetilstand”, idet sidstnævnte henviser til, at konventionel smertebehandling med analgetika, herunder fx paracetamol, NSAID og opioider, har været virkningsløs. 


Planlægningsområde

Du skal sende henvisningen elektronisk til CVI afhængig af, hvilket planlægningsområde patienten bor i. 

Patienter bosiddende i planlægningsområderne Byen, Syd og Bornholm: Henvisningen sendes til CVI Byen, der sender henvisningen til Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. 

Patienter bosddende i planlægningsområderne Nord og Midt: Henvisningen sendes til CVI Midt, der sender henvisningen til Tværfagligt Smertecenter, Gentofte Hospital.

Såfremt de relevante oplysninger overskrider grænsen for omfanget af elektronisk henvisning, kan du sende disse med ordinær post til det relevante smertecenter på følgende adresse: 

Tværfagligt Smertecenter, opgang 76, 1. sal, Rigshospitalet, Ole Maaløes Vej 26, 2200 København N (telefon: 35 45 76 12 kl. 8-15, fredag kl. 8-13.30). 

Tværfagligt Smertecenter, Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 5, 1. sal, 2900 Hellerup (telefon: 38 67 21 21 kl. 8-15).


Hvilke patienter modtages?

Regionens tværfaglige smertecentre og smerteklinikker modtager voksne patienter (dvs. over 18 år) med kroniske smerter (dvs. smerter der har varet mere end 6 måneder). Patienten skal være diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer. Der modtages kun ambulante patienter. 


Hvilke patienter modtages ikke?

Der modtages ikke patienter:
 • med akutte smerter 
 • som ikke er diagnostisk afklarede 
 • som ikke er færdigbehandlede (somatisk og psykiatrisk) i relevante specialer  
 • med aktiv kræftsygdom 
 • med hovedpine inkl. migræne 
 • med alkohol-, narkotika- eller medicinmisbrug (opioider, benzodiazepiner mv.) 
 • med sværere ustabile psykiatriske lidelser
 • der er sengeliggende


Refleks dystrofi eller kompliceret neuropatisk smerte

Ved mistanke om refleks dystrofi (Complex Regional Pain Syndrome) eller kompliceret neuropatisk smerte skal henvisning sendes direkte til Neurologisk afdeling, Hillerød Hospital, eller til Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital (har henholdsvis regional og højt specialiseret funktion i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning). Ved kompliceret neuropatisk smerte forstås smertefuld neuropati, hvor behandling med tricykliske antidepressiva og/eller gabapentinoider er utilstrækkelig eller ikke tolereres. 
​Indhold i henvisning


​Henvisningen skal indeholde:


 • henvisningsdiagnosekode for den tilgrundliggende sygdom/tilstand:
  • simple langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande (DR522D) 
  • komplekse langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande (DR522E) 
 •  kort anamnese med beskrivelse af objektive fund 
 • resume af relevante undersøgelsesresultater (kan evt. fremsendes vedhæftet) 
 • aktuel medicin 
 • psykologisk relevante forhold, fx forekomst af angst, depression og uhensigtsmæssig smertehåndtering 
 • social situation: erhvervsmæssig status (arbejde, sygemeldt, revalidering etc.), 
 • eksistensgrundlag (uafklaret eller afklaret) eller verserende erstatningssager 
 • problemformulering (henvisende læges samlede vurdering)
 • behov for tolk (angiv sprog) 


Bemærk: Hvis henvisningen er mangelfuld, vil den blive returneret.


   ​Redaktør