Sygeplejefaglig Forskning

Forskningsenheden for forebyggelse og sundhedsfremme er ledet af sygeplejerske, ph.d., postdoc Trine Bernholdt Rasmussen, der har 10 år klinisk kardiologisk erfaring forud for sin forskeruddannelse.

Sammen med et antal mindre udviklingsprojekter er nedenstående forskningsprojekter tilknyttet enheden per januar 2019.

DenHeart

DenHeart er et nationalt forskningsprojekt, der undersøger patienters selv-vurderede fysiske og mentale helbred ved udskrivelse fra en hjerteafdeling. Knap 17.000 patienter har bidraget med besvarelse af en række spørgeskemaer, og vi har oplysninger fra de danske registre på alle de godt 33.000 patienter, der var indlagt i løbet af et år (2013-2014) på et af fem hjertecentre i Danmark; Rigshospitalet, Odense-, Århus-, Aalborg- og Gentofte Universitetshospital. Formålet er at få mere viden om hvordan patienter har det ved udskrivelse, hvilke patienter der har det særligt svært og hvorvidt det selv-vurderede helbred har betydning for hvordan det går på sigt, i forhold til eksempelvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, genindlæggelse og overlevelse. Denne viden kan bruges til at tilrettelægge den sundhedsfaglige indsats og nedbringe de menneskelige og økonomiske konsekvenser af hjertesygdom. Gentofte Universitetshospital har særligt fokus på det materiale der knytter sig til patienter med iskæmisk hjertesygdom (eks. blodprop i hjertet) og infektiøse hjertesygdomme (eks. hjerteklapbetændelse – endokarditis). Læs mere på hjemmesiden for ydeligere information om projektet

I alt 5 artikler er aktuelt publiceret og minimum 8 er igangværende.

http://bmjopen.bmj.com/content/4/5/e004709

Screen-ICD

Screen-ICD er et forsøg der undersøger om sygeplejeleverede samtaler, baseret på kognitiv terapi, reducerer angst blandt patienter med en indopereret hjertestøder (ICD). Patienterne screenes via et spørgeskema og en efterfølgende diagnostisk samtale. Patienter med symptomer på en angsttilstand rekrutteres til forsøget og tildeles 1:1 til en gruppe der modtager samtaler indtil symptomer er reduceret til under en vis tærskelværdi (maksimalt 15 samtaler) eller til en gruppe der modtager sædvanlig behandling. Effekten måles via spørgeskemaer og hjertemonitorering, såvel som langtids-mål via registeroplysninger om bl.a medicinforbrug og lægebesøg.

Link til artikel der beskriver studiets designhttp://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e013186.full

Projektet er afsluttet og opgjort, og to artikler er undervejs. Der er opnået bevilling til at afprøve konceptet på en bredere population af hjertepatienter, hvilket planlægges påbegyndt medio 2019.

http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e013186.full
Concard 

CONCARDPCI er et stort norsk, dansk sygeplejeforskningsprojekt. Baggrunden for studiet er den stigende interesse for at skabe sammenhængende patientforløb og for at inddrage patienters oplevelser og præferencer som afsæt for pleje og behandlingstiltag. Studiets kerneelement er patienters egne selv-rapporterede data. I studiet deltager i alt 3000 patienter, rekrutteret fra 3 norske og 4 danske forskellige hospitaler, som får foretaget en ballonudvidelse i deres kranspulsårer i hjertet. Formålet er at kortlægge patientens rejse fra på tværs af sektorovergange og op til et år efter proceduren er udført. Data fra spørgeskemaundersøgelsen kobles til data fra nationale registre med henblik på at undersøge betydningen af patienters oplevelser over tid i forhold til forbrug af sundhedsydelser og omkostninger for sundhedsvæsenet. Studiet vil bidrage til at identificere områder, hvor pleje og behandlingstiltag kan forbedre patientforløbet, minimere ressourcetrækket på sundhedsvæsenet og øge livskvaliteten i hverdagen for en stor gruppe af hjertepatienter. Læs mere om ovenstående projekt

https://helse-bergen.no/en/procard/projects-in-procard/concard-pci https://helse-bergen.no/en/procard/projects-in-procard/concard-pci

HGH har afsluttet rekrutteringen af 370 patienter og afventer afslutning af rekruttering på Sjællands Universitetshospital, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

REVIVAL udgår i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital. Projektet har til formål at undersøge tidlig opsporing af kognitive vanskeligheder og psykopatologi hos overlevere af hjertestop. Læs en kort beskrivelse om projektet

Inklusion af patienter pågår

SongHeart II. Er et projekt der har til formål at teste virkningen af et selv-behandlingsprogram med hjemmemåling af stress niveau hos patienter efter AMI med henblik på at forebygge genindlæggelse og nye kardiovaskulære events.  Som en integreret del vil patienter og pårørende blive involveret i forskellige faser af forskningsprocessen med henblik på at udvikle det optimale selv-behandlingsprogram. Læs om overordnet koncept

Forskningsprojektet vil foregå på Herlev-Gentofte hospital med 400 patienter. Der søges aktuelt funding til projektet.

Redaktør