Gastroenterologi

​På denne side kan du finde information vedrørende forskningsprojekter, der er lavet i et samarbejde mellem Afd. for Fysio- og Ergoterapi og Afd. for Mave-, Tarm- og Leversygdomme.

​Afsluttede projekter


Incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi

Baggrund og formål:

Patienter med stomi i Region Hovedstaden følges i stomiklinikker op til et år efter deres operation. I Stomidatabasen i Region Hovedstaden er klinisk data indsamlet rutinemæssigt siden 2007. Para-stomale buler er en komplikation til stomi, der forventes at forekomme hyppigt, men præcist estimat kendtes ikke. Studiets formål var at undersøge incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi.

Metode:

I et registerstudie-design blev data fra Stomidatabasen linket med data fra Dansk Anæstesi database. Den kumulative incidens over det første år fra operation blev plottet med Kaplan-Meier estimat, hvor død og tilbagelægning af stomi blev håndteret som 'competing risks'. Risikofaktorer blev undersøgt med justering for potentielle confoundere.

Resultater:

I en studiepopulation med 5019 observationer var den kumulative incidens (med competing risks) 36 % ved 400 dage efter operation. Alder, kolostomi, hankøn, alkoholforbrug og laparoskopi var forbundet med en øget risiko for parastomal buledannelse. Sammenlignet med cancer var inflammatorisk tarmsygdom forbundet med en nedsat risiko for parastomal buledannelse, mens diverticulitis var forbundet med øget risiko. Placering af peristomalt net og placering af stomi gennem separat incision var også forbundet med nedsat risiko. Der blev hverken fundet øget eller nedsat risiko for parastomal buledannelse for BMI, ASA score, rygning, akut kirurgi og præoperativ stomimarkering.

Konklusion:

Parastomal buledannelse ses hos en ud af tre patienter med en stomi allerede efter det første år. Estimater for risikofaktorer skal primært ses som hypotesegenererende.

Perspektivering:

Forebyggende tiltag synes relevante at undersøge, da parastomal buledannelse er en hyppig komplikation og eksisterende behandlingsmuligheder har begrænsninger.

​Projektleder:

Fysioterapeut og post.doc.

Rune Martens Andersen

Kontaktperson:

Seniorforsker, fysioterapeut og ph.d.

Anders Vinther 

Telefon: 26 80 87 10 

Skriv til seniorforsker og fysioterapeut Anders Vinther​

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Projektet er afsluttet. Artikel er publiceret i tidsskriftet Colorectal Disease.

Læs artikelen herEvaluering af træningsøvelser efter stomianlæggelse

Introduktion:

Hver tredje patient med en stomi udvikler en bule ved stomien, og mavetræning er en potentiel måde at forebygge buler på. Der mangler viden om valg og timing af øvelser for mavemusklerne efter stomioperation.

Formål: 

At evaluere gennemførlighed af maveøvelser til patienter med ny-anlagt stomi ud fra muskelaktivitet, smerte, ubehag og sværhedsgrad.

Metode:

Patienter med en ny stomi blev inddelt i grupper ud fra hvor lang tid, der var gået siden deres operation: Tidlig gruppe (0-2 uger); Mellem gruppe (2-6 uger); og Sen gruppe (6-12 uger). Patienterne deltog i en enkelt individuel undersøgelse. I hver gruppe blev udført forskellige sæt af 10-11 maveøvelser. Mavemusklernes muskelaktivitet blev målt med elektroder på huden (elektromyografi). Patienter angav grad af smerte, ubehag og sværhedsgrad for hver øvelse, de prøvede.

Resultater: 

Vi fandt flere bud på maveøvelser, der aktiverede mavemusklerne fra 2 uger og frem (i Mellem og Sen gruppe), og som let kunne udføres uden smerte eller ubehag. I den tidlige gruppe – fra 0-2 uger efter operation – blev mavemusklerne kun aktiveret i ringe grad.

Konklusion:

Forsøget fremhævede gennemførlige øvelser for mavemusklerne til forskellige tidspunkter efter stomioperation.

Perspektiver: 

Med disse fund skabes der solidt videnskabeligt grundlagt for valg af maveøvelser i en fremtidig undersøgelse af, om mavetræning kan forebygge buler ved stomien. Hvis mavetræning virker, vil det give patienter mulighed for at tage ejerskab over deres forløb og gøre noget aktivt for at forebygge buler ved stomien.

Projektleder:

Fysioterapeut og post.doc.
Rune Martens Andersen

Kontaktperson: 

Seniorforsker, fysioterapeut og ph.d.

Anders Vinther

Telefon: 26 80 87 10

Skriv til seniorforsker og fysioterapeut Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Projektet er afsluttet og artikel er publiceret i Tidsskriftet Disability and Rehabilitation   

Læs artiklen i Disability and Rehabilitation​

Skriv til Overlæge Thordis ThomsenOplevelse af træningsøvelser efter stomianlæggelse

Introduktion:

Mavetræning med en ny-anlagt stomi undersøges som en måde til potentielt at forebygge buler ved stomien og komme sig bedre efter operationen. Viden om patienternes perspektiv ift. at lave maveøvelser med en ny stomi savnes.

Formål:

At udforske patienters oplevelser og erfaringer med og holdninger til mavetræningsøvelser efter stomianlæggelse.

Metode:

Patienter med en ny stomi blev interviewet efter at have deltaget i afprøvning af maveøvelser i et forudgående videnskabeligt forsøg. Interviews var individuelle og foregik på sengeafsnit eller i ambulatorium på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Lydoptagelse blev transskriberet til tekst og analyseret med kvalitativ indholdsanalyse.

Resultater: 

For de 14 deltagende patienter var gennemsnitsalderen 67,5 år, og 12 af 14 havde fået stomi pga. kræftsygdom. Analyse af interviews resulterede i 4 temaer: 1) Holdningen til maveøvelser er positiv; 2) Sygdom og behandling danner barrierer for maveøvelser; 3) Ønske om hjælp til maveøvelser efter stomioperation; og 4) Maveøvelser er nemme med en stomi.

Konklusion:

Træningsøvelser for mavemusklerne var nemme med stomi og blev modtaget positivt. Barrierer for træning nødvendiggjorde hjælp og vejledning i maveøvelser efter stomioperation.

Perspektiver:

Forsøget giver en bedre forståelse for patienternes syn på maveøvelser og bedre mulighed for at vejlede. Hvis mavetræning findes effektivt til at forebygge buler, vil forsøgets fund i fremtiden kunne hjælpe flere til at lave maveøvelser efter stomioperation og dermed give træningen en større gennemslagskraft.

Projektleder:

Fysioterapeut og post.doc.

Rune Martens Andersen

Kontaktperson:

Seniorforsker, fysioterapeut og ph.d.

Anders Vinther

Telefon: 26 80 87 10

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Projektet er afsluttet og arikel er publiceret i tidsskrifter Disability and Rehabilitation

Læs artiklen her​Redaktør